论坛风格切换切换到宽版
 • 90501阅读
 • 63回复

从道德,环境,健康三方面谈素食 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lwjs

发帖
2
金币
10
威望
0
贡献值
0
银元
0
好评度
0
只看该作者 50楼  发表于: 2013-07-14
Re:从道德,环境,健康三方面谈素食——支持素食

离线lwjs

发帖
2
金币
10
威望
0
贡献值
0
银元
0
好评度
0
只看该作者 51楼  发表于: 2013-07-14
离线晋美嘉布

发帖
3
金币
10
威望
0
贡献值
0
银元
0
好评度
0
只看该作者 52楼  发表于: 2013-07-30
永远支持素食主义!
离线dagewoyao

发帖
1
金币
10
威望
0
贡献值
0
银元
0
好评度
0
只看该作者 53楼  发表于: 2013-09-25
ggggggggggggggggggggggggg
离线wlxg20130220

发帖
694
金币
3350
威望
10
贡献值
3340
银元
10
好评度
664
只看该作者 54楼  发表于: 2013-11-11
佛至摩竭国品第二十六
摘自《第0156部~普曜经八卷》

佛至摩竭国品第二十六  
 尔时世尊。在波罗奈说经已竟。与千罗汉优为迦叶兄弟三人等。悉旧辫发。神通已达。生死已断。行出三界。欲至摩竭流布道训开化愚冥。时摩竭国瓶沙王。闻释种王子身有奇相。三十有二八十种好。巨身丈六体紫金色。弃国捐王行作沙门。得自然佛。号名如来至真等正觉明行成为善逝世间解无上士道法御天人师为佛众祐。讲宣道义上中下善。义达微妙所演具足。净修梵行戒禁具足。定成慧成解成度知见成。成就五眼。肉眼天眼慧眼法眼佛眼。六通三达。诸天释梵皆奉事焉。莫不蒙济。时瓶沙王闻之欣然大悦。吾本共要得佛相度。敕诸大臣长者梵志国中吏民。严治道路散华烧香。持诸幢盖。王乘羽宝之车。大臣百官前后导从。千乘万骑。长者梵志万二千人欲出城迎。忽大风起闭其城门。王怪所以。今行迎佛。当有吉喜快善瑞应。时城门神。即谓王言。快无不利。王往前世与八万四千王。治寺起塔。誓于来世一时见佛咨受道教。今有一人闭在刑狱。违其本誓故城门闭。当放大赦。狱中人出。同时见佛咨受训诲。城门乃开。王闻乃达。速敕诸方。大赦境土狱囚得出。一时往迎。时佛入国。有大社树名曰遮越。佛与比丘共坐树下。王遥见佛与比丘众。如星中月。犹如日出天下大明靡不照曜。亦如帝释梵王圣帝处于本宫。如树华茂晃。若金山威神特显光明巍巍超绝无侣。王心踊跃下车步进。去五威仪。除盖履扇冠帻刀仗。前稽首佛足。自称其号。我是国王瓶沙身也。久服圣尊饥虚积时。如是至三。佛告王曰。实如来言。是王瓶沙也。诸佛天神皆护王身。王曰蒙祐。退坐一面。群臣百官稽首迁坐一面。前者作礼。中者低头。后者叉手。皆却坐讫。王及臣民睹优为迦叶。在山学仙耆旧来久。怪之佛边。心自念言。佛是优为师耶。优为是佛师乎。佛睹心念。即告优为。为说偈言。  
 云何卿优为 本可所事神
 祠祀归水火 日月众梵天
 事来为几何 夙夜精进学
 心中不懈废 宁尽致神仙  
 于时迦叶。以偈报佛。  
 自念祠祀来 已历八十年
 奉风水火神 日月诸山川
 夙夜不懈废 心中无他念
 至竟无所获 值佛乃安宁  
 王及群臣国中万民。尔乃别知优为迦叶是佛弟子。佛告优为迦叶。汝起。迦叶即起。长跪叉手佛前。佛言。现汝罗汉神通。辄受佛教踊在虚空。身上出火。身下出水。身上水。还雨其身而身不湿。身下出火火无所伤。飞行虚空犹如飞鸟。七现七没行于水上。犹如履地。不碍墙壁须弥山地。若如入水。从东方来。没佛前地忽现西方。西来没佛前。忽然现南。南没北现。北没南现。变化已讫。还在佛前长跪叉手。而白佛言。我是佛弟子。佛是我师。王及臣民尔乃重明优为迦叶是佛弟子。佛告王曰。天下有眼未必色故也。观色无常。痛痒想行识亦复无常。无常苦空非身之义。非我非彼。未有好道如乐色者。明士达之。色如聚沫。痛痒如泡。思想如芭蕉。行亦如梦。识喻如幻。三界如化。一切无常不可久保。佛告王曰。造宫殿来为几何年。王白佛言。七百余年。为更几王。王曰。更二十余王。佛问王曰。悉识诸王不。王曰不识。唯知吾父耳。佛言。现地有常人物一切皆归无常。天地虽现常不可久。三界无怙唯道可恃。绝祸于未萠。殖福于未然。灭尽五阴众患之难。如消炬火。积德日进如月之初。佛言。王犹如母人怀子在胎。相禄各异。或豪贵贫贱智明愚冥盲聋喑哑。父母岂知。子生长后。乃别祸福。非二亲过。是其宿殃所作善恶。非父母咎也。身行恶业。口宣粗言。心念毒恶。诽谤贤圣。寿终身散魂神堕恶地狱之中。身口心善。不犯十恶。修行十德。寿终生天。十方佛前。若在人间。豪贵富乐其命永长。佛言。虽有是祸福言辞。未必纯一。所以者何。皆从绿起。缘合则生。缘散则灭。从无明缘则有行。从其行缘则有识。从其识缘则有名色。从名色缘则有六入。从六入缘则有所更。从所更缘则有痛痒。从痛痒缘则有恩爱。从恩爱缘则有所受。从所受缘则有所有。从所有缘则有生矣。从所生缘则有老病死忧悲苦恼大毒患合。以除无明行识名色六入更痛爱受有生老病死忧愁苦恼大毒患。灭众罪。毒患自然消灭。乃至无为无穷之业。无三界神十二缘起之根株。坦然无迹犹如虚空。无心意识无所存立。与大道同分别本无。逮得法忍独步无双。度脱十方众生蒙恩。  
离线wlxg20130220

发帖
694
金币
3350
威望
10
贡献值
3340
银元
10
好评度
664
只看该作者 55楼  发表于: 2014-02-23
南无观世音菩萨
离线wlxg20130220

发帖
694
金币
3350
威望
10
贡献值
3340
银元
10
好评度
664
只看该作者 56楼  发表于: 2014-03-09
南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛
离线wlxg20130220

发帖
694
金币
3350
威望
10
贡献值
3340
银元
10
好评度
664
只看该作者 57楼  发表于: 2014-03-23
南无大方广佛华严经 南无大方广佛华严经 南无大方广佛华严经
离线红玫瑰黑

发帖
0
金币
10
威望
0
贡献值
0
银元
0
好评度
0
只看该作者 58楼  发表于: 2014-03-29
离线红玫瑰黑

发帖
0
金币
10
威望
0
贡献值
0
银元
0
好评度
0
只看该作者 59楼  发表于: 2014-03-31
顶个,学到太多东西了
快速回复
限100 字节
本论坛为纯素论坛,请勿张贴宣扬任何动物成份(如荤食、皮毛、蛋类、奶类、烟、酒等)的帖子,但对素食有任何疑问,可以发布和参与讨论。感谢您的理解和支持!
 
上一个 下一个